Asia Pacific

Taipei, Taiwan

Address

13F-2, No. 6, Sec. 4, Xin Yi Road
Taipei, Taiwan 106


Edward Wen, Director of Client Development
Phone: 886-2-27006049 ext.705
Email: Edward.Wen@rgp.com

Yolanda Liu, Director of Talent Acquisition
Phone: 886-2-27006049 ext.704
Email: Yolanda.Liu@rgp.com

Phone

886-2-27006049 ext.704

Fax

+886 2 2700 6048
RGP in Asia Pacific website

EmployeeLogin